Uslovi korišćenja

1. UVOD

Ovi Opšti uslovi poslovanja (u daljem tekstu označeni i kao: Opšti uslovi ili Uslovi) definišu uslove prodaje preko sajta na veb adresi kaltex.global (u daljem tekstu: Prodavnica), a u skladu sa odredbama članova 142-143 Zakona o obligacionim odnosima Republike Srbije („Sl. list SFRJ“, br. 29/78, 39/85, 45/89 – odluka USJ i 57/89, „Sl. list SRJ“, br. 31/93 i „Sl. list SCG“, br. 1/2003 – Ustavna povelja i „Sl. glasnik RS“, br. 18/2020). Ovim Opštim uslovima poslovanja definišu se svi odnosi između Trgovca i Kupca u vezi sa prodajom preko veb prodavnice Trgovca, a u skladu sa važećim propisima Republike Srbije.

Kupovinom preko web sajta kaltex.global, Kupac se u celini saglašava sa sadržinom i primenom ovih Opštih uslova poslovanja Trgovca na sve odnose između Trgovca i Kupca u vezi sa kupovinom Proizvoda, osim ukoliko je pisanim putem između Trgovca i Kupca izričito drugačije dogovoreno.

Ovim Opštim uslovima poslovanja definišu se:

Opšti uslovi kupovine Proizvoda;

Rešavanje reklamacija Kupaca;

Pravo Kupca na odustanak od Ugovora i druga prava Kupca u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača;

Opšti uslovi prikupljanja, korišćenja i obrade ličnih podataka Kupca;

druga pitanja od značaja za Ugovorni odnos Trgovca i Kupca.

2. DEFINICIJE

Za potrebe ovih Uslova sledeće reči i izrazi imaće značenje definisano ovde:

Trgovac – Kaltex d.o.o. Beograd-Novi Beograd, privredno društvo osnovano i registrovano u skladu sa propisima Republike Srbije sa registrovanim sedištem na adresi u Danila Lekića Španca 31, Beograd- Novi Beograd, matični broj: 21706426, PIB: 112610621, čija je pretežna registrovana delatnost 4690 Nespecijalizovana trgovina na veliko, kontakt telefon: 0114237774; office@kaltex.global, www.kaltex.global

Kupac – fizičko ili pravno lice koje posredstvom sajta www.kaltex.global od Trgovca kupuje Proizvode;

Proizvodi – Proizvodi koje Trgovac prodaje posredstvom veb prodavnice na adresi kaltex.global.

3. OPŠTI USLOVI KUPOVINE PROIZVODA

Ovim delom Uslova regulišu se uslovi pod kojima Trgovac prodaje, a Kupac kupuje Proizvode posredstvom veb prodavnice.

Kupac proizvode kupuje posredstvom veb prodavnice vršeći odabir tačnog, odnosno tačnih Proizvoda koje želi kupiti.

Kupovinom Proizvoda preko veb prodavnice Trgovca, Kupac potvrđuje da je upoznat sa svim osnovnim obeležjima robe (Proizvoda) koju kupuje, o ceni, načinu plaćanja, načinu i roku isporuke, troškovima isporuke i načinu izvršenja drugih ugovornih obaveza, o funkcionalnosti robe, uključujući i mere tehničke zaštite, a koji su svi dostupni na veb Prodavnici Trgovca u momentu kupovine.

Izuzetno, kupovina se, ukoliko Kupac tako optira može izvršiti elektronski, s tim da se plaćanje izvrši gotovinski, prilikom prijema robe, odnosno da se plaćanje izvrši pouzećem. Ukoliko se kupovina bude vršila na taj način, Kupac će pre potvrđivanja porudžbine biti upoznat sa svim troškovima koje takav način plaćanja može prouzrokovati, ukoliko isti postoje. 

Po izvršenoj kupovini Kupcu će biti dostavljen email sa potvrdom o kupovini i ID brojem. Prilikom isporuke robe, Kupcu će, u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača biti dostavljeni Obrazac za odustanak, kao i ovi Opšti uslovi, u skladu sa članom 31 stav 2 Zakona o zaštiti potrošača.

Kupac odgovara za ažurnost ličnih podataka, tačnu adresu i lične kontakte koje je dostavio Trgovcu. Smatra se da su važeći oni podaci koje je Kupac poslednje dao, osim ukoliko pisanim putem nije obavestio Trgovca o njihovoj promeni.

Izjava o konverziji.

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu. Hvala Vam na razumevanju.

Dostava robe i eventualna ograničenja.

Dostava kupljene robe biće izvršena kurirskom službom na adresu koju Kupac naznači prilikom kupovine u roku od 2-5 radnih dana od dana izvršene kupovine. Dostava robe se vrši isključivo na teritoriji Republike Srbije. Račun od Kupca se zadužuje za ukupan iznos poručenih proizvoda i poštarine prilikom obavljanja uspešne kupovine. Uspešna kupovina se definiše kao ona gde je Kupac poslao podatke za dostavu i validne platne parametre, nakon čega dobija informaciju da je transakcija uspešna.

5. REŠAVANJE REKLAMACIJA KUPACA

Ovim delom Opštih uslova se, u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, reguliše način izjavljivanja reklamacije, mesto prijema i način postupanja Trgovca po reklamacijama primljenim od strane Kupca, kao i uslovi koji se odnose na ostvarivanje prava Kupca kao potrošača po osnovu saobraznosti kupljenih Proizvoda

Način izjavljivanja reklamacije. 

Kupci mogu reklamacije u vezi kupljenih Proizvoda podnositi Trgovcu na jedan od sledećih načina:

Putem pošte na adresu Kaltex d.o.o. Beograd-Novi Beograd, Danila Lekića Španca 31, Beograd-Novi Beograd;

Lično u prostorijama Kaltex d.o.o. Beograd-Novi Beograd, na adresi Danila Lekića Španca 31.

Uz izjavljenu reklamaciju, Kupac je dužan da Trgovcu dostavi Proizvod za koji izjavljuje reklamaciju, u suprotnom Trgovac nije u mogućnosti da postupa po izjavljenoj reklamaciji. Nemogućnost Kupca da dostavi prodavcu ambalažu robe ne može biti uslov za rešavanje reklamacije niti razlog za odbijanje otklanjanja nesaobraznosti. Međutim, Kupac je upoznat sa time da se savetuje da robu Trgovcu dostavlja u originalnoj ambalaži s obzirom da Trgovac ne odgovara za oštećenja na Proizvodu koja mogu biti prouzrokovana tokom transporta Proizvoda od Kupca ka Trgovcu.

Kupljeni Proizvodi se mogu reklamirati samo uz dostavu na uvid email potvrde o kupovini sa ID brojem ili drugog relevantnog dokaza (kopija računa, slip i sl.) o kupovini Proizvoda.

Trgovac je dužan da Kupcu kao potrošaču izda pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije, odnosno saopšti broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija.

Rok za odlučivanje po reklamaciji.

 Trgovac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori Kupcu kao potrošaču na izjavljenu reklamaciju. Odgovor Trgovca na reklamaciju Kupca kao potrošača mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu Kupca i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok za rešavanje reklamacije ne može da bude duži od 15 dana od dana podnošenja reklamacije.

Trgovac je dužan da postupi u skladu sa odlukom, predlogom i rokom za rešavanje reklamacije, ukoliko je dobio prethodnu saglasnost Kupca.

Ukoliko Trgovac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu Kupca kao potrošača u roku koji je dogovoren, dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti Kupca i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, što je u obavezi da evidentira u evidenciji primljenih reklamacija. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.

Odgovornost Trgovca i prava Kupca kao potrošača po osnovu nesaobraznosti Proizvoda. 

Trgovac je dužan da isporuči Proizvod koji je saobrazan Ugovoru. Pretpostavlja se da je isporučeni Proizvod saobrazan ugovoru:

ako odgovara opisu koji je dao Trgovac i ako ima svojstva robe koju je Trgovac pokazao potrošaču kao uzorak ili model;

ako ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je Kupac nabavlja, a koja je bila poznata Trgovcu ili mu je morala biti poznata u vreme zaključenja ugovora;

ako ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste;

ako po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što Kupac može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe data od strane Trgovca, proizvođača ili njihovih predstavnika, naročito ako je obećanje učinjeno putem oglasa ili na ambalaži robe.

Trgovac odgovara za nesaobraznosti isporučene robe ugovoru ako:

je postojala u času prelaska rizika na potrošača, bez obzira na to da li je za tu nesaobraznost Trgovac znao;

se pojavila posle prelaska rizika na Kupca, ako potiče od uzroka koji je postojao pre prelaska rizika na Kupca;

je Kupac mogao lako uočiti, ukoliko je Trgovac izjavio da je roba saobrazna ugovoru.

Trgovac je odgovoran i za nesaobraznost nastalu zbog nepravilnog pakovanja, nepravilne instalacije ili montaže koju je izvršio on ili lice pod njegovim nadzorom, kao i kada je nepravilna instalacija ili montaža robe posledica nedostatka u uputstvu koje je predao Kupcu radi samostalne instalacije ili montaže.

Trgovac ne odgovara za nesaobraznost ako je u trenutku zaključenja ugovora Kupcu bilo poznato ili mu nije moglo ostati nepoznato da roba nije saobrazna ugovoru ili ako je uzrok nesaobraznosti u materijalu koji je dao Kupac.

Odgovornost Trgovca za nesaobraznost robe ugovoru ne sme biti ograničena ili izuzeta suprotno odredbama Zakona o zaštiti potrošača.

Trgovac nije vezan javnim obećanjem u pogledu svojstava robe ako:

nije znao ili nije mogao znati za dato obećanje;

je pre zaključenja ugovora objavljena ispravka obećanja;

obećanje nije moglo uticati na odluku Kupca da zaključi ugovor.

U slučaju postojanja odgovornosti Trgovca za nesaobraznost robe, Kupac koji je obavestio Trgovca o nesaobraznosti, ima pravo da zahteva od Trgovca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe.

Kupac ima pravo da bira da nesaobraznost robe Trgovac otkloni opravkom ili zamenom, a tek ukoliko ovo nije moguće, Kupac ima pravo da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili raskid ugovora i to ako:

nesaobraznost ne može da se otkloni opravkom ili zamenom uopšte niti u primerenom roku;

ne može da ostvari pravo na opravku ili zamenu, odnosno ako Trgovac nije izvršio opravku ili zamenu u primerenom roku;

opravka ili zamena ne može da se sprovede bez značajnijih nepogodnosti za Kupca zbog prirode robe i njene namene;

otklanjanje nesaobraznosti opravkom ili zamenom predstavlja nesrazmerno opterećenje za Trgovca.

Kupac ne može da raskine Ugovor ako je nesaobraznost Proizvoda neznatna.

Kupac ima pravo da zahteva zamenu, odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor zbog istog ili drugog nedostatka saobraznosti koji se posle prve opravke pojavi, a ponovna opravka je u ovom slučaju moguća samo uz izričitu saglasnost Kupca.

Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na Kupca, Kupac ima pravo da bira između zahteva da se nesaobraznost otkloni zamenom, odgovarajućim umanjenjem cene ili da izjavi da raskida ugovor.

Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na Kupca, otklanjanje nesaobraznosti moguće je opravkom uz izričitu saglasnost Kupca.

Ukoliko su ispunjeni zakonom propisani uslovi, Trgovac je odgovoran za nesaobraznost robe koja se pojavi u roku od dve godine od dana prelaska rizika na Kupca.

Ako nesaobraznost nastane u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na Kupca, pretpostavlja se da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom robe.

Navedeni rokovi ne teku u periodu koji Trgovac koristi za otklanjanje nesaobraznosti.

U slučaju da je Kupac reklamirao ispravan Proizvod, te da je Trgovac zbog toga imao troškove prema ovlašćenom servisu, Kupac je dužan da Trgovcu nadoknadi predmetne troškove, a Trgovac će tek nakon prijema naknade navedenih troškova Kupcu vratiti Proizvod.

Kupac se ovim putem izričito saglašava da Trgovac, u slučaju raskida Ugovora iz bilo kog razloga i povraćaja uplata Kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, pod uslovom da Kupac zbog takvog povraćaja ne snosi nikakve troškove.

6. PRAVO KUPCA NA ODUSTANAK OD UGOVORA ZAKLJUČENOG NA DALJINU

Imajući u vidu da Trgovac i Kupac zaključuju Ugovor na daljinu, u smislu odredbi Zakona o zaštiti potrošača, Trgovac ovim putem obaveštava Kupca o njegovom pravu na odustanak od zaključenog Ugovora na daljinu.

Pravo Kupca na odustanak od Ugovora. 

Kupac ima pravo da odustane od Ugovora o kupovini i pružanju usluga zaključenog na daljinu u roku od 14 dana od dana isporuke Proizvoda Kupcu ili licu određenom od strane Kupca, bez navođenja razloga i dodatnih troškova, osim troškova definisanih ovim Opštim uslovima poslovanja, a u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača.

Način ostvarivanja prava. Kupac ostvaruje pravo na odustanak od ugovora dostavljanjem Trgovcu Obrazca (Izjave) za odustanak od Ugovora koji može uputiti Trgovcu na adresu sedišta ili na mail office@kaltex.global

Izjava o odustanku od ugovora kod ugovora na daljinu smatraće se blagovremenom ukoliko je poslata Trgovcu u roku od 14 dana od dana zaključenja Ugovora, a proizvodiće pravno dejstvo od dana kada je poslata Trgovcu.

Trgovac je dužan da bez odlaganja obavesti Kupca o prijemu Izjave o odustanku od Ugovora u pisanoj formi ili na drugom trajnom nosaču zapisa.

Protekom roka od 14 dana od dana zaključenja Ugovora, prestaje pravo Kupca na odustanak od Ugovora. Teret dokazivanja da je postupio u skladu sa odredbama sadržanim u ovoj tački je na Kupcu.

Pravne posledice odustanka od Ugovora. 

Ako Kupac ostvari pravo na odustanka od ugovora u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača i ovim Opštim uslovima poslovanja, smatra se da ugovor nije ni zaključen.

U tom slučaju, Trgovac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema Izjave o odustanku, odnosno Obrasca za odustanak izvrši povraćaj svih uplata koje je primio od Kupca u vezi sa zaključenjem Ugovora na daljinu. Trgovac može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije Proizvod koji se vraća ili dok Kupac ne dostavi dokaz da je poslao Proizvod Trgovcu, u zavisnosti šta nastupa prvo.

Kupac se ovim putem izričito saglašava da je Trgovac u slučaju povraćaja uplata Kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, pod uslovom da Kupac zbog takvog povraćaja ne snosi nikakve troškove.

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava Kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja,Trgovac je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja.

Obaveze Kupca kao potrošača u slučaju odustanka od Ugovora. 

U slučaju ostvarivanja pravo na odustanak od Ugovora u skladu sa ovim odeljkom Opštih uslova, Kupac je dužan da Trgovcu vrati Proizvod u stanju u kome ga je primio, neoštećen, zajedno sa pratećom dokumentacijom i ambalažom.

Kupac snosi direktne troškove vraćanja robe Trgovcu.

Kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost Proizvoda koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovila priroda, karakteristike i funkcionalnost robe na isti način kao kada bi Proizvod kupovao u prostorijama (prodavnici) Trgovca.

Izuzeci od prava na odustanak od ugovora. 

Kupac nema pravo da odustane od ugovora u slučajevima propisanim Zakonom o zaštiti potrošača i prihvatom ovih Uslova potvrđuje da je upoznat sa navedenim odredbama Zakona.

7. OPŠTI USLOVI PRIKUPLJANJA, KORIŠĆENJA I OBRADE LIČNIK PODATAKA KUPACA

Privatnost i poverenje Kupaca su veoma važni za Kaltex d.o.o. Beograd-Novi Beograd kao Rukovaoca Vaših ličnih podataka. Ovo se odražava na način na koji mi kao Trgovac prikupljamo i obrađuje podatke Kupaca. Kupac se savetuje da u potpunosti pročita odredbe ovih Opštih uslova kako bi doneo odluku koje podatke žele da podele sa Trgovcem. Prilikom kupovine Usluga posredstvom sajta kaltex.global Trgovac će prikupljati od Kupaca određene lične podatke, a u cilju izvršavanja obaveza koje iz takvog ugovora proističu. Sve aktivnosti Trgovca u pogledu prikupljanja i obrade ličnih podataka Kupca biće obavljane u skladu sa Zakonom o zaštiti podatka o ličnosti RS i drugim važećim propisima.

Sakupljeni podaci će se koristiti isključivo prilikom pružanja usluga, za naše marketinške aktivnosti i radi analize naših prodajnih aktivnosti, a kako bismo Vam na najbolji mogući način predstavili našu ponudu Usluga. Marketinški alati koje Trgovac kao rukovalac Vaših ličnih podataka koristi, mogu biti e-mail, sms, mms ili štampani materijal.

Trgovac kao rukovalac Vaših ličnih podataka podleže odgovornosti ukoliko bude vršio obradu Vaših ličnih podataka na način koji je u suprotnosti sa pozitivnim propisima Republike Srbije.

Imate pravo da u skladu sa članom 26. Zakona od rukovaoca zahtevate pristup podacima, pravo na ispravku ili brisanje Vaših podataka o ličnosti u skladu sa čl. 29. i 30. Zakona, pravo na ograničenje obrade u skladu sa članom 31. Zakona, prava na prenosivost podataka u skladu sa članom 36. Zakona, kao i pravo na prigovor u skladu sa članom 37. Zakona.

Takođe, imate pravo da u skladu sa članom 82. Zakona podnesete pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, ako smatrate da je obrada podataka o Vašoj ličnosti izvršena suprotno odredbama Zakona.

Pravila o zaštiti privatnosti. 

Trgovac poštuje Vašu privatnost i obavezuje se da zaštiti privatnost i poverljivost ličnih podataka osoba koje se registruju ili na drugi način povežu sa Trgovcem. 

a) Vrste ličnih podataka koje prikupljamo i način njihove upotrebe. 

Kako bismo bili u mogućnosti da izvršimo Ugovor o prodaji Proizvoda koji ovim putem zaključujete, kao i kako bismo Vam omogućili potpunu informisanost u vezi sa aktuelnim ponudama i uslovima saradnje, uz Vašu izričitu saglasnost koju ovim putem dajete prikupljamo sledeće podatke o Vama: Vaše ime, prezime, adresu e-pošte, telefonski broj i podatke o Vašoj adresi.

Vaše pružanje podataka se zasniva na potpuno dobrovoljnoj osnovi, odnosno Vi slobodno odlučujete da li ćete nam dostaviti Vaše podatke i koji će to podaci biti. U slučaju da ne želite da nam dostavite neki od podataka koji je neophodan za izvršenje Ugovora o prodaji Proizvoda, odnonsno zaključenje Ugovora (npr. ime i prezime), zadržavamo pravo da odbijemo da Vam prodamo Proizvode.

U svakom trenutku možete tražiti da Vaše podatke ne koristimo za sprovođenje marketinških aktivnosti, odnosno radi analize naših prodajnih aktivnosti i to neće uticati na opstanak našeg ugovornog odnosa.

Podaci kojima se možete identifikovati neće se koristiti ni za kakve druge namene osim za one za koje ste dali izričitu saglasnost.

b) Treće strane. 

Trgovac neće prodavati, distribuirati, izdavati ili na bilo koji drugi način činiti dostupnim Vaše lične podatke bilo kome bez vaše izričite dozvole, osim (i) ako je to neophodno ili ako ste to dozvolili u skladu s ovim Opštim uslovima kako biste kupili i primili željene Proizvode i (ii) ukoliko smo na to obavezani zakonskm propisima ili odlukama nadležnih organa.

S vremena na vreme možda ćemo angažovati druga pravna i fizička lica za obavljanje određenih funkcija u naše ime (npr. angažovanje spoljnih saradnika za prenos e-mailova). Oni će u tom slučaju imati pristup Vašim ličnim podacima u ograničenom obimu (na primer samo adresa e-maila) i isključivo kako bi mogli obavljati poslove za koje smo ih angažovali i koji su u skladu sa Vašim pristankom za obradu Vaših ličnih podataka, no ne smeju ih koristiti ni u koju drugu svrhu. U gore navedenim slučajevima, s pružaocima usluga uvek sklapamo ugovore o čuvanju tajnosti podataka kako bismo osigurali da Vaši podaci ostaju sigurni i da se s njima ispravno postupa.

Vaši lični podaci neće se iznositi van Republike Srbije, osim u slučaju da su se za tu svrhu preduzeli razumni i potrebni koraci očuvanja potrebnog stepena zaštite Vaših ličnih podataka, u skladu sa Zakonom.

c) Ažuriranje Vaših ličnih podataka. 

Trgovcu kao Rukovaocu će biti potrebna Vaša pomoć kako bi se osiguralo da su Vaši lični podaci koje ste nam dostavili ispravni i ažurni.

Ukoliko želite izmeniti ili ažurirati Vaše lične podatke ili ukoliko želite da izbrišemo Vaše podatke iz naše baze, to možete učiniti pisanim putem na adresu Danila Lekića Španca 31, Beograd ili emailom na office@kaltex.global

Vaše podatke, kao i podatke o načinu korišćenja naših Usluga ćemo čuvati dok sa nama budete bili u ugovornom odnosu, te u periodu od dve godine od momenta isporuke Proizvoda ili periodu koji je pokriven garancijom za kupljene Proizvode.

Vaše podatke (email adresu i broj telefona) koje eventualno budemo koristili u svrhe marketinga čuvaćemo dok ne opozovete Vašu saglasnost što možete učiniti tako što ćete nas kontaktirati na jedan od načina naznačenih u tekstu ispod.

Automatizovano donošenje odluke, uključujući profilisanje, kao bilo koji oblik automatizovane obrade koji se koristi da bi se ocenilo određeno svojstvo ličnosti, može se primeniti prema Vama samo u izuzetnim slučajevima i pod uslovima i na način iz člana 38. Zakona kao i u skladu sa svrhom Zakona i njegovim zaštitnim odredbama koje se odnose na ličnosti čiji se podaci štite.

d) Sigurnost. 

Vaši lični podaci čuvaju se u lozinkama zaštićenoj bazi podataka. Trgovac kao Rukovalac Vašim podacima će preduzeti sve mere predostrožnosti (do razumne granice) kako bi se osigurala sigurnost Vaših podataka.

e)  Obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalititne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla.

Iako ulažemo napore u zaštitu Vaših ličnih podataka, ne možemo Vam bezuslovno garantovati sigurnost podataka koje nam dostavljate, pa to činite na vlastiti rizik.

Zaštita privatnosti korisnika

U ime kaltex.global obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalititne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni kaltex.global odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti

Zaštita poverljivih podataka o transakciji.

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebnom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine garantuje procesor platnih kartica ChipCard a.d Beograd, pa se tako kompletan proces naplate obavlja na stranicama ChipCard-a. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu

Povraćaj sredstava

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Kaltex d.o.o. je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja.”

Objavljivanje izmena Opštih uslova. 

Sve izmene ovih Opštih uslova Trgovac će blagovremeno istaći u svim svojim teretanama i/ili Vam dostaviti na Vašu e-mail adresu, a pre stupanja na snagu tih izmena. Kao i obično, ako se ne slažete s izmenama Opštih uslova, uvek imate opciju da zahtevate brisanje Vaših ličnih podataka iz naše baze.

Način na koji nas možete kontaktirati. 

Ukoliko imate bilo kakva pitanja ili zahteve u vezi Vaših ličnih podataka koje ste nam učinili dostupnim ili bilo koja druga pitanja o Uslugma i aktuelnim ponudama možete nas kontaktirati na neki od sledećih načina:

–              poštom na adresu sedišta Trgovca, Danila Lekića Španca 31, Beograd;

–              putem maila office@kaltex.global.

Na sve što nije definisano ovim Opštim uslovima, primenjivaće se Zakon o obligacionim odnosima Republike Srbije i drugi propisi važeći u Republici Srbiji.

Sve sporove u vezi sa ugovornim odnosom između Trgovca i Kupca, Trgovac i Kupac će nastojati da reše sporazumno. U slučaju da sporazumno rešenje spornog pitanja ne bude bilo moguće, za njegovo rešavanje nadležan će biti stvarno nadležan sud na teritoriji grada Beograda. Ovi Opšti uslovi poslovanja privrednog društva Kaltex d.o.o. Beograd-Novi Beograd doneti su i objavljeni na internet stranici kaltex.global dana 10.06.2022. godine, a stupaju na snagu i primenjuju se počev osmog dana od dana objavljivanja.

Kaltex d.o.o. (u daljem tekstu „mi“) shvata privatnost podataka veoma ozbiljno. Ova Politika privatnosti opisuje kako Kaltex d.o.o., kao rukovalac u smislu Opšte regulative o zaštiti podataka („GDPR“) i Regulative o elektronskoj privatnosti („ePrivacy Regulation“), sakuplja i obrađuje podatke o ličnosti i druge informacije o korisnicima.

1. Kategorije podataka o ličnosti i svrhe obrade

Metapodaci

Naš sajt možete koristiti bez davanja bilo kakvih podataka o ličnosti o sebi. U tom slučaju, Kaltex d.o.o. će prikupljati samo sledeće metapodatke na osnovu Vašeg korišćenja istih:

Stranicu sa koje ste došli do našeg sajta, datum i vreme pristupa, količinu prenetih podataka, status prenosa, tip internet pretraživača, IP adresu, operativni sistem i interfejs, jezik i verziju softvera pretraživača.

Vaša IP adresa će se koristiti kako bi Vam se omogućio pristup našem sajtu. Kad IP adresa više nije potrebna u tu svrhu, skratićemo Vašu IP adresu uklanjanjem poslednjih osam karaktera Vaše IP adrese. Metapodaci, uključujući i skraćenu IP adresu koristiće se za poboljšanje kvaliteta i usluga na našem vebsajtu ili u aplikaciji analiziranjem ponašanja naših korisnika.

Komentari

Kada posetioci ostavljaju komentare na sajtu, prikupljaju podatke prikazane u obrascu za komentare, a takođe i IP adresu posetilaca i niz korisnika korisničkog agenta za pomoć pri otkrivanju spama.

Anonimni niz koji je kreiran sa vaše e-adrese (takođe nazvan je hash) može se pružiti Gravatar servisu da biste videli da li ga koristite. Politika privatnosti Gravatar servisa dostupna je ovde: https://automattic.com/privacy/. Nakon odobrenja vašeg komentara, vaša slika profila je vidljiva javnosti u kontekstu vašeg komentara.

Mediji

Ako postavljate slike na veb lokaciju, trebalo bi da izbegnete učitavanje slika pomoću ugrađenih podataka o lokaciji (EXIF GPS). Posetioci veb sajta mogu preuzeti i izvući podatke o lokaciji iz slika na veb stranici.

Ugrađeni sadržaj sa drugih veb stranica

Članci na ovoj veb lokaciji mogu uključivati ugrađeni sadržaj (npr. Video zapise, slike, članke, itd.). Ugrađeni sadržaj sa drugih veb stranica se ponaša na isti način kao i da je posetilac posetio drugu veb lokaciju.

Ovi veb sajtovi mogu prikupljati podatke o vama, koristiti kolačiće, ugrađivati dodatna praćenja treće strane i nadgledati svoju interakciju sa tim ugrađenim sadržajem, uključujući praćenje interakcije sa ugrađenim sadržajem ako imate nalog i prijavljeni ste na toj veb lokaciji.

Nalog

Ako kreirate nalog na našem sajtu od vas će biti traženo da unesete sledeće Vaše podatke o ličnosti: Ime i prezime i imejl adresu, korisničko ime i željenu lozinku. Kaltex d.o.o. obrađuje takve podatke o ličnosti kako bismo Vam pružili funkcionalnosti naloga, kako bismo Vam dostavljali marketinške materijale u meri u kojoj je to dozvoljeno merodavnim propisima i radi analize Vaših interesovanja u marketinške svrhe.

Poručivanje proizvoda

Ako poručite neki proizvod preko našeg veb sajta ili aplikacije, Kaltex d.o.o. sakuplja i obrađuje Vaše sledeće podatke o ličnosti: Ime i prezime, adresu za fakturisanje i isporuku, poštansku adresu, broj telefona, podatke o Vašem nalogu, vrsta i količina proizvoda, cenu, datum porudžbine, status porudžbine, uslove vraćanja proizvoda i zahtev za primanje marketinških imejlova (nije obavezno).

Kaltex d.o.o. obrađuje takve podatke o ličnosti za potrebe realizacije ugovornog odnosa i porudžbine proizvoda, pružanja usluga zaštite potrošača, usaglašavanja sa zakonskim obavezama, odbrane, ostvarivanja i sprovođenja pravnih zahteva i marketinga u skladu s interesovanjima korisnika.

2. Treće strane

Prenos pružaocima usluga

Kaltex d.o.o. može angažovati eksterne pružaoce usluga, koji nastupaju kao obrađivači podataka za Kaltex d.o.o., za pružanje određenih usluga Kaltex d.o.o., kao što su pružaoci usluga vezanih za vebsajt, pružaoci marketinških usluga ili pružaoci usluga IT podrške. Prilikom pružanja takvih usluga, eksterni pružaoci usluga mogu imati pristup i/ili obrađivati Vaše podatke o ličnosti.

Mi zahtevamo od tih eksternih pružaoca usluga da spovode i primenjuju mere zaštite kako bi obezbedili privatnost i bezbednost Vaših podataka o ličnosti.

Ostali primaoci

Kaltex d.o.o. može preneti – u saglasnosti sa merodavnim propisima o zaštiti podataka – podatke o ličnosti organima za sprovođenje zakona, državnim organima, pravnim savetnicima, eksternim konsultantima ili poslovnim partnerima. U slučaju spajanja ili preuzimanja, podaci o ličnosti mogu se preneti trećim licima koja učestvuju u postupku spajanja ili preuzimanja.

Komentari posetilaca mogu se proveriti putem automatske usluge za otkrivanje spama.

Međunarodni prenos podataka o ličnosti

Podaci o ličnosti koje prikupljamo ili primimo o Vama mogu se prenositi na i mogu ih obrađivati primaoci koji se nalaze unutar ili izvan Evropske ekonomske zone („EEZ“). Te države obuhvataju one koje su navedene na stranici https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en, a koje pružaju adekvatan stepen zaštite podataka sa stanovišta evropskih propisa o zaštiti podataka o ličnosti. Primaoci u SAD-u su delimično sertifikovani prema “Zaštitu za privatnost između EU i SAD” („EU-U.S. Privacy Shield“), pa se, zbog toga, smatra da pružaju adekvatan stepen zaštite podataka sa stanovišta evropskih propisa o zaštiti podataka. Ostali primaoci mogu se nalaziti u drugim državama koje ne pružaju adekvatan stepen zaštite sa stanovišta evropskih propisa o zaštiti podataka.

Kaltex d.o.o. će preduzeti sve potrebne mere da obezbedi da se i prenosi izvan EEZ-a adekvatno zaštite kako se to zahteva merodavnim propisima o zaštiti podataka. U vezi s prenosom u zemlje koje ne pružaju adekvatan stepen zaštite podataka, prenos zasnivamo na odgovarajućim merama zaštite, kao što su standardne klauzule o zaštiti podataka koje je usvojila Evropska komisija ili nadzorni organ, odobreni kodeks ponašanja zajedno s obavezujućim i izvršivim obavezivanjima primaoca ili odobreni mehanizmi sertifikacije zajedno s obavezujućim i izvršivim obavezivanjima primaoca.

Možete tražiti primerak takvih odgovarajućih mera zaštite ako nas kontaktirate na način koji je naveden u daljem tekstu u odeljku 7.

3. Pravni osnov za obradu

Obradu Vaših podataka o ličnosti možemo zasnivati na sledećim pravnim osnovima:

Da li ste pristanak na obradu Vaših podataka u jednu ili više konkretnih svrha;

Obrada je potrebna za realizaciju ugovora u kojem ste jedna od strana ili radi preduzimanja koraka, na Vaš zahtev, a pre zaključivanja ugovora;

Obrada je potrebna radi usaglašavanja sa zakonskim obavezama kojima podležemo;

Obrada je potrebna radi zaštite vitalnih interesa – Vaših ili drugog fizičkog lica;

Obrada je potrebna za izvršenje zadataka koji se vrše u javnom interesu ili u okviru sprovođenja zvaničnih ovlašćenja koja su nam dodeljena;

Obrada je potrebna radi legitimnih interesa koje nastojimo da zaštitimo mi ili treća strana, osim kad nad takvim interesima pretežu Vaši interesi ili fundamentalna prava i slobode koja zahtevaju zaštitu podataka o ličnosti, naročito ako ste dete;

Ostali merodavni pravni osnovi za obradu podataka, naročito odredbe u zakonima zemalja članica; Obradu Vaših naročito osetljivih podataka o ličnosti možemo vršiti po sledećem pravnom osnovu:

Da li ste izričiti pristanak na obradu naročito osetljivih podataka o ličnosti u jednu ili više konkretnih svrha;

Obrada je potrebna za potrebe vršenja obaveza i korišćenja konkretnih prava Kaltex d.o.o.-a ili lica na koje se podaci odnose u oblasti radnopravnih propisa i propisa o socijalnom osiguranju i socijalnoj zaštiti;

Obrada se odnosi na podatke o ličnosti koje isključivo obelodanjuje lice na koje se podaci odnose;

Obrada je potrebna radi utvrđivanja, ostvarivanja ili odbrane od pravnih zahteva ili kad god sudovi postupaju u svojom svojstvu;

Dostavljanje Vaših podataka o ličnosti zahteva se zakonskim ili ugovornim obavezama ili je potrebno kako si se stupilo u ugovor s nama ili kako biste primili naše usluge/proizvode koje ste zahtevali ili ste jednostavno dobrovoljno tako odlučili.

Nedostavljanje Vaših podataka o ličnosti može dovesti do nepovoljnih aspekata za Vas, npr. nećete moći da primate određene proizvode i usluge. Međutim, osim ukoliko se ne navodi drugačije, nepružanje Vaših podataka o ličnosti ne povlači sa sobom pravne posledice po Vas.

4. Koja prava imate i kako možete da ih iskoristite?

Ako ste dali pristanak na određeno prikupljanje, obradu i korišćenje Vaših podataka o ličnosti, možete opozvati taj pristanak u bilo kom trenutku, sa dejstvom za ubuduće. Zatim, možete se suprotstaviti korišćenju Vaših podataka o ličnosti za potrebe marketinga bez ikakvih troškova, sem troškova prenosa u skladu s osnovnim tarifama.

Prema merodavnim propisima o zaštiti podataka, imate pravo:

  • da tražite uvid u svoje podatke o ličnosti,
  • da tražite ispravku Vaših podataka o ličnosti,
  • da tražite brisanje Vaših podataka o ličnosti,
  • da tražite ograničavanje obrade Vaših podataka o ličnosti,
  • da tražite prenosivost podataka,
  • da prigovorite obradi Vaših podataka o ličnosti (uključujući i prigovaranje profilisanju) i (
  • da se suprotstavite automatizovanom odlučivanju (uključujući i profilisanje).

Kako biste iskoristili svoja prava, kontaktirajte nas na način naveden u sekciji 7.

U slučaju prigovora, imate i pravo da uložite žalbu nadležnom nadzornom organu za zaštitu podataka.

5. Kolačići i druge tehnologije praćenja

Cookies (kolačići) su mali tekstualni podaci koji mogu biti sačuvani na hard-disku posetioca internet stranice. Informacije koje cookies sadrže olakšavaju vam navigaciju na internetu i omogućuju vam da samostalno uredite parametre na našoj internet stranici.

Iz tih razloga koristimo cookies na našoj internet stranici. Oni su vremenski ograničeni i rok trajanja im je 6 meseci nakon posete stranici https://kaltex.global/. Možete sprečiti čuvanje kolačića na vašem hard-disku izmenom postavki vašeg pretraživača. Informacije o tome kako to da uradite možete pronaći u uputstvima proizvođača vašeg pretraživača.

6. Koliko čuvamo Vaše podatke o ličnosti?

Ako ostavite komentar, komentar i njegovi metapodaci se zadržavaju na neodređeno vreme. Ovo je tako da možemo automatski prepoznati i odobriti bilo kakve naknadne komentare umesto da ih držimo u redu za moderiranje.

Za korisnike koji se registruju na našoj veb lokaciji, mi takođe čuvamo lične informacije koje pružaju u svom korisničkom profilu. Svi korisnici mogu videti, uređivati ili izbrisati svoje lične informacije u bilo kom trenutku (osim što ne mogu promeniti svoje korisničko ime). Administratori veb stranice mogu videti i uređivati te informacije.

Ako imate nalog na ovoj stranici ili ste ostavili komentare, možete zatražiti da dobijete izvezenu datoteku ličnih podataka koje imamo o vama, uključujući i sve podatke koje ste nam dali. Možete takođe zatražiti da obrišemo sve lične podatke koje imamo o vama. Ovo ne uključuje nikakve podatke koje smo dužni držati u administrativne, pravne ili sigurnosne svrhe.

Vaši podaci o ličnosti zadržavaju se sve dok je to potrebno kako bismo Vam mogli dostaviti tražene usluge i proizvode. Kad se naš odnos završi, ili ćemo obrisati Vaše podatke o ličnosti ili pak anonimizirati Vaše podatke o ličnosti, osim u slučaju da postoje zakonski zahtevi za zadržavanje istih (na primer, za potrebe oporezivanja). Možemo zadržati Vaše detalje za kontakt i interesovanje za naše proizvode ili usluge duži vremenki period ako je Kaltex d.o.o.-u dozvoljeno da Vam šalje marketinške materijale. Takođe, merodavno pravo može zahtevati od nas da zadržimo određene Vaše podatke o ličnosti tokom perioda od 10 godina nakon relevantne poreske godine.

Možemo zadržati i Vaše podatke o ličnosti nakon raskida ugovornog odnosa ako su Vaši podaci o ličnosti potrebni radi usaglašavanja s drugim merodavnim zakonima ili ako su nam Vaši podaci o ličnosti potrebni za utvrđivanje, ostvarivanje ili odbranu pravnih zahteva, samo kada je to neophodno. U meri u kojoj je to moguće, ograničićemo obradu Vaših podataka o ličnosti u te ograničene svrhe nakon završetka ugovornog odnosa.

Vaša korpa